Basen

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach informuje, że basen jest zamknięty.
 

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 informuje:

woda na basenie rehabilitacyjnym spełnia wymagania określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. ((Dz.U.2022r. poz 1230)).

woda w niecce basenu rehabilitacyjnego nadaje się do kąpieli.

 

 

Loading...

 

 

Opis alternatywny zeskanowanych dokumentów:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 informuje:

woda na basenie rehabilitacyjnym spełnia wymagania określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 2016).

 

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40-074 Katowice ul. Raciborska 39 akrytka pocztowa 591

NS-BW.9027.25.20.2018

Katowice, dnia 26-07-2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 44-102 Gliwice, ul. Gierymskiego 7

Decyzja zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

art.1, art.4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.).

  • 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadać woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

oraz po analizie:

-parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez SPWIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnia oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. - podejmowanych działań naprawczych,

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

STWIERDZA

że, eksploatacja w okresie od 02.06.2017 r. do 01.06.2018 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gliwicach, przy ul. Gierymskiego 7.

UZASADNIENIE

Zarządzając, pływalnią realizował  badania jakości wody, zgodnie z  zatwierdzonym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował SPWIS wraz z opisem podjętych działań naprawczych.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez SPWIS kontroli urzędowej jakości, pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzją.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego

składane za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora składane za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie decyzji. dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.