Klauzula informacyjna

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora Jednostki mgr Dorotę Tarczyńską.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania zadań miasta, w imieniu których działają kierownicy, jako współadministratorzy zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019r.

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Malwina Kononowicz vel Siemionowicz

adres korespondencyjny: ZSOS Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7,

e-mail: iod@zso7-gliwice.pl

tel: 322314201

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 • Art. 6 ust. 1. lit.c) w związku z realizacją obowiązku prawnego w szczególności: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • Art. 6 ust. 1. lit.b): w związku z zawartą umową;
 • Art. 6 ust. 1. lit.e): w związku z działaniami wykonywanymi w interesie publicznym;
 • Art. 6 ust. 1. lit.f): w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora;
 • Art. 6 pkt.1. lit.a): zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • Art. 9 ust. 2 lit.b) w związku z wypełnianiem obowiązków przez administratora lub osobę, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego,
 • firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania,
 • firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym,
 • inne podmioty, które realizują zadania publiczne.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

  Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkiem ustawowym.

  Podanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą Mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

 3. Podanie dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.