Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. J. Joteyki w Gliwicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 jest miejscem nauki, wychowania i terapii dla uczniów z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład naszej placówki wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój wychowanków na miarę ich możliwości, potrzeb i zainteresowań.

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują cele i treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, które dostosowywane są do ich możliwości oraz potrzeb poprzez modyfikacje programów nauczania z poszczególnych przedmiotów dokonywaną przez nauczycieli. Ponadto w klasie II gimnazjum uczniowie realizują projekt edukacyjny, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie wybranego przez nich problemu.

Wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną dostosowaną do rodzaju ich deficytów rozwojowych. W szkole prowadzona jest terapia psychologiczna
i pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna oraz terapia wad wymowy. Ponadto placówka oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in.: koła przedmiotowe, koło teatralne, muzyczne, ekologiczne, plastyczne oraz zajęcia sportowe.