Wczesne wspomaganie rozwoju

W naszej placówce możliwa jest realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczni i ciągła pomoc dzieciom, co do których zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe w wieku od 0 do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Zakres naszego oddziaływania zależy od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.
Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści (psycholog, neurologopeda, specjalista fizjoterapii, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.
W swoich działaniach pracujemy nie tylko z dzieckiem, ale wspieramy całą jego rodzinę poprzez:
- rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
- udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem,
- udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowy do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w w/w zajęciach należy uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.